Privacyverklaring Azzurro Wellness

Als je een Azzurro Wellness abonnement hebt, een Azzurro Wellness abonnement wil afsluiten of uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Per 25 mei 2018 is een nieuwe Europese privacywet in werking getreden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verordening biedt burgers in de EU meer controle over hun persoonsgegevens en moet waarborgen dat hun informatie in heel Europa goed wordt beschermd. Omdat wij heldere, nauwkeurigere en eenvoudigere taal willen gebruiken met betrekking tot hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, passen wij ons privacybeleid en onze algemene gebruiksvoorwaarden aan.

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet
a) welke gegevens wij van jou verwerken
b) waarom wij dat doen
c) hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan.
d) met wie deze gegevens worden gedeeld
e) hoe lang jouw gegevens worden bewaard
f) op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Azzurro Wellness.

a) Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

Azzurro Wellness verwerkt persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw als persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze (potentiële) leden
Bij het aangaan van een Azzurro Wellness abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Ook als je al een Azzurro Wellness abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Azzurro Wellness worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra’s (jus d’orange abonnement bijv.), sportprofiel indien enquête is ingevuld, status klant (actief of niet actief), je foto, rekeningnummer en BIC-nummer bank, rekeninghouder. personal trainer (toegewezen), inschrijfdatum, onderdeel van groep of gezin, betalingen, aanmaningen, openstaande posten.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer zelf invult op pagina’s zoals:

 • De contactpagina
 • De informatieaanvraag voor abonnementen
 • Stuur mij alle informatie-pagina
 • Persoonlijke kennismaking-pagina
 • Meld je aan voor dit evenement-pagina
 • Landingspagina
 • Meld je aan en maak een afspraak-pagina

Hier vul je gegevens in zoals je e-mailadres, naam of een telefoonnummer. Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Wat hier verzameld wordt kun je lezen in de Cookieverklaring van Azzurro Wellness zoals deze is opgenomen op onze website www.azzurrowellness.nl.

b) Met welk doel verwerken we jouw gegevens?

DIENSTVERLENING
Azzurro Wellness verwerkt jouw gegevens om onze relevante diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas (Wellness Key) waardoor je toegang tot Azzurro Wellness krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Azzurro Wellness app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel. Echter, dit kunnen ook bijzondere gegevens met betrekking tot jouw gezondheid zijn, wanneer deze relevant zijn om het beoefenen van sportactiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen.

INFORMEREN
Azzurro Wellness verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail (nieuwsbrief) te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over activiteiten en evenementen, over jouw abonnement en over gelijksoortige producten en diensten van Azzurro Wellness, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

RAPPORTAGE
Azzurro Wellness verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

CONTACT MET LID
Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Azzurro Wellness later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen.

WETTELIJKE VERPLICHTING
Azzurro Wellness kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

c) Hoe gaan we om met de beveiliging van jouw gegevens?

Azzurro Wellness zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Azzurro Wellness zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

d) Maakt Azzurro Wellness bij de verwerking van gegevens gebruik van diensten van derden?

Azzurro Wellness maakt gebruik van diensten van andere partijen. Omdat we jouw gegevens opslaan, hebben we met de betreffende verwerkers verwerkersovereenkomsten afgesloten. In deze overeenkomsten liggen onder andere de verantwoordelijkheden omtrent (het verwerken van) persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen vast.

Azzurro Wellness is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Voor het opslaan van jouw persoonlijke gegevens gebruikt Azzurro verschillende verwerkers. Zij verwerken jouw gegevens die je zelf hebt ingevuld of hebt achtergelaten na jouw bezoek aan onze website ten behoeve van:

 • ledenadministratie, toegangscontrole en incasso (zie a. welke gegevens van je worden door ons verwerkt)
 • het aanbieden van trainingsprogramma’s
 • het verzamelen van bijzondere persoonsgegevens (gewicht, doelstelling, etc)
 • deelname aan Challenges
 • het verkrijgen van jouw sportprofiel indien je de enquête hebt ingevuld
 • PAR Q vragenlijst dat als hulpmiddel fungeert om verantwoord deel te nemen aan trainingen.
 • het reserveren van lessen, squashbanen, etc. Hier worden uitsluitend gegevens van je verzameld wanneer je jezelf ervoor hebt aangemeld.
 • jouw deelname aan spelcompetities als tennis, squash en tafeltennis. Hier worden uitsluitend gegevens van je verzameld wanneer je jezelf ervoor hebt aangemeld.
 • het ontvangen van de Azzurro nieuwsbrieven.
 • klanttevredenheidsonderzoek (KTO)
 • marketingdoeleinden

e) Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Azzurro Wellness hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

f) Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS
Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Azzurro Wellness de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS
Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING
Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Azzurro Wellness die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Azzurro Wellness of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt.

Je kan jouw verzoek per e-mail sturen naar privacy@azzurrowellness.nl.

Of je kunt per post een verzoek sturen naar: Azzurro Wellness t.a.v. de afdeling ledenadministratie, Oude Zeeweg 57, 2202 CJ, Noordwijk. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer.

Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Azzurro Wellness opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek middels de bijgevoegde link te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Azzurro Wellness kun je contact opnemen met: privacy@azzurrowellness.nl.