Algemene voorwaarden Azzurro Wellness

Begripsbepalingen
• Wanneer gesproken wordt over het lid betreft dit de abonnementhouder. De abonnementhouder is de klant die het abonnement aangaat met Azzurro Wellness.
• Het lidmaatschap is het abonnement dat de klant heeft bij Azzurro Wellness.
• De lidmaatschapsovereenkomst is het contract.

1. Lidmaatschap
1.1 Het lid is bekend met het feit dat het gekozen lidmaatschap bij Azzurro Noordwijk v.o.f., hierna te noemen Azzurro Wellness, aangegaan wordt voor de afgesproken contractduur en dat deze ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
1.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
1.3 Bij de receptie is een beschrijving van de verschillende lidmaatschappen verkrijgbaar.
1.4 Bij een partnerlidmaatschap worden de partners ingeschreven op één adres.

2. Beëindiging lidmaatschap
2.1 Indien het lid zijn/haar lidmaatschap niet een kalendermaand voor de einddatum schriftelijk bij de club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand.
2.2 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier, dat uitsluitend op Azzurro Wellness verkrijgbaar is, of middels een opzegbrief. Het opzegformulier dient bij Azzurro Wellness te worden ingevuld en te worden ingeleverd bij de receptiemedewerker. De kopie van dit ingevulde en ondertekende formulier, dient tevens als bewijs van de opzegging voor het lid. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert Azzurro Wellness deze per aangetekende post te verzenden.
2.3 Een tussentijdse beëindiging van het contract, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, is alleen mogelijk op advies van een dokter met als bewijs een verklaring, of bij verhuizen buiten een straal van 15 km gemeten vanaf Azzurro Wellness met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente. Restitutie van betaalde contributies is niet mogelijk.
2.4 Als het contract wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft het lid na 1 jaar de mogelijkheid het de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
2.5 Bij een opzegging als bedoeld in lid 2.4 is Azzurro Wellness gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
2.6 Indien bij een partnerabonnement het hoofdlid het lidmaatschap beëindigt vervalt de partnerkorting per de eerstvolgende maand.

3. Betaling
3.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatische periodieke SEPA incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractduur.
3.2 Indien het lid om welke reden dan ook het oneens is met de gedane SEPA incasso, heeft hij/zij het recht op stornering hiervan.
3.3 Automatische periodieke SEPA incasso vindt plaats in de laatste week van de kalendermaand.
3.4. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Azzurro Wellness, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Wanneer een maandelijkse SEPA incasso door een fout van het lid wordt gestorneerd mag Azzurro Wellness een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het openstaande bedrag alsnog te incasseren.
3.5 Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde (maand)termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Azzurro Wellness te worden voldaan. Indien Azzurro Wellness over dient te gaan tot incasso via deurwaarder van haar vordering op het lid is het lid alle daarnaast verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd, alsmede de wettelijke rente. Zolang het lid de betalingsverplichting niet nakomt, houdt Azzurro Wellness het recht voor om het lid de toegang tot de club te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
3.6 Bij een contante betaling dient de gehele abonnementsperiode, inclusief het inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is € 7,50 aan administratiekosten verschuldigd.
3.7 De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien het lid, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Azzurro Wellness het lid van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven volgens bepaling 5.1.
3.8 Tijdens vakanties en feestdagen dient het lid de kosten voor de abonnementsperiode ook te betalen.
3.9 Bij het Sportsabonnement of een ander abonnement met een beperkte bezoekfrequentie, bij lidmaatschappen voor bepaalde duur, kan maximaal een tegoed van 5 bezoeken worden meegenomen naar de volgende lidmaatschapsperiode van een abonnement met een beperkte bezoekfrequentie. Indien er een lidmaatschap voor onbepaalde duur is aangegaan, waarbij de opzegtermijn van 1 kalendermaand geldt, kunnen er maximaal 52 bezoeken worden meegenomen.

4. Lidmaatschapstarieven
4.1 De lidmaatschapstarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd met een maximum van 5. Indien Azzurro Wellness daarvan gebruik maakt, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

5. Bevriezing lidmaatschap
5.1 In uitzonderlijke medische gevallen is het, ook voor de lidmaatschappen waarin geen optie tot onderbreking ingesloten zit, toch mogelijk om eenmaal per periode van 12 maanden lidmaatschap een lidmaatschap te bevriezen. Dit geldt uitsluitend bij ziekte en/of ernstige blessures. Het lid dient hiervoor een bewijs te overleggen. Dit houdt in dat het lid tijdens de afgesproken periode geen gebruik zal maken van de faciliteiten van Azzurro Wellness. De bevriezingsperiode bedraagt minimaal 1 kalendermaand en maximaal 6 kalendermaanden en wordt toegevoegd aan de totale contractperiode. Het is van belang dat het lid hiervoor een deactiverings formulier invult en tekent. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De deelnameperiode wordt met de duur van de ziekte verlengd en de financiële verplichting wordt tijdelijk opgeschort.

6. Typeverandering lidmaatschap
6.1 Elk lid kan haar/zijn lidmaatschap maximaal 1x per 12 maanden wijzigen naar een type lidmaatschap met een andere bezoekfrequentie. Qua tijdsduur kan geen korter durend contract worden genomen, dus een nieuw type wordt minimaal de tijdsduur van het eerdere contract. Bij verandering van type start een nieuwe contractperiode.

7. Wellness Key / persoonlijk account
7.1 Met de Azzurro Wellness Key heeft het lid toegang tot de faciliteiten van Azzurro Wellness. De Azzurro Wellness Key is persoonsgebonden. Bij verlies van de Azzurro Wellness Key dient er een vervangende key tegen vergoeding te worden aangeschaft.
7.2 Bij een betalingsachterstand van de abonnementsgelden, wordt de sleutel geblokkeerd en is toegang tot de faciliteiten niet mogelijk, totdat de achterstand is ingelopen. Opgebouwde trainingstegoeden kan het lid dan niet opmaken.
7.3 Indien het lid bij opzegging van het abonnement nog een geldbedrag of loyaliteitspunten op het persoonlijke account heeft staan, dan dienen deze te worden benut voor de aankoop van goederen of diensten die te verkrijgen zijn bij Azzurro Wellness. Er vindt geen restitutie van eventuele resterende tegoeden plaats.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Azzurro Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard dan ook. Tevens is Azzurro Wellness niet aansprakelijk voor beschadiging van eigendommen van het lid of van derden. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren en eventueel meer informatie bij zijn/haar verzekeringsadviseur in te winnen. In de kleedkamers zijn lockers waarin men gratis en alleen tijdens het bezoek spullen kan opbergen.
8.2 Azzurro Wellness is tegenover het lid niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen.
8.3 In de kinderspeelruimte zal Azzurro Wellness op de daarvoor bestemde uren een toezichthouder in de ruimte zetten. Azzurro Wellness kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen.

9. Openingstijden
9.1 De openingstijden van de club worden vastgesteld door Azzurro Wellness. Indien deze wijzigen, wordt het lid daarvan tijdig op de hoogte gesteld door middel van publicatie in de club. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal de club gesloten zijn.

10. Huisreglement
10.1 Het lid is bekend dat Azzurro Wellness bepaalde huisregels hanteert en dient zich hier aan te houden. De huisregels worden overhandigd bij inschrijving en dit wordt op het inschrijfformulier van het nieuwe lid aangetekend. Tevens zijn de huisregels aanwezig in de club en deze kunnen worden opgevraagd bij de receptie. Bij het zich niet houden aan deze huisregels kan bepaling 10.2 van deze overeenkomst van kracht worden.
10.2 De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen en het abonnement per direct beëindigen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft, zonder dat zij enig recht hebben op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. Eventuele creditgelden op de Azzurro Wellness Key worden wel gerestitueerd.
10.3 Het lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank en infrarood sauna strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen. Voor het eerste gebruik van de zonnebank is het lid verplicht advies in te winnen bij een van de Azzurro medewerkers.
10.4 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de vastgestelde reglementen, wordt in alle gevallen op het lid verhaald.

11 Wijzigingen in persoonlijke gegevens
11.1 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van het lid dient deze zo spoedig mogelijk door te geven aan Azzurro Wellness. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van Azzurro Wellness. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

12. Personal Training
12.1 Azzurro Wellness biedt Personal Training aan. Dit is een privé begeleiding welke wordt verzorgd door Personal Trainers tegen aanvullende betaling. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen. De Personal Trainers zijn als zelfstandig ondernemer werkzaam en zijn daarbij volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. Het lid dient derhalve een aparte inhuurovereenkomst met de Personal Trainers af te sluiten.

13 Overige bepalingen
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Azzurro Wellness behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
13.3 Azzurro Wellness is gerechtigd te allen tijde haar huisregels te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden via de daarvoor bestemde media aan de leden van Azzurro Wellness verstrekt.
13.4 Azzurro Wellness is gerechtigd haar roosters en haar openingstijden te wijzigen.
13.5 Azzurro Wellness is bevoegd eenzijdig het contract op te zeggen indien er sprake is van overtreding van de huisregels.
13.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en lidmaatschappen van Azzurro Wellness.
13.7 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

14 Cameratoezicht
14.1 In de vestiging van Azzurro Wellness vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Leden en het waarborgen van de veiligheid van Leden en personeel. Beelden zullen voor geen enkel ander dan bovenstaande doelen worden gebruikt.